You are here

הסדרה הקלאסית סביון

לרכישת מנויים וכרטיסים נא להתקשר לבית התרבות בסביון: 8234*.
לפרטים על כל קונצרט יש להקיש על שמו:

1.אופרה יום ד' 29.11.17 בשעה 20:30
2. קנטטה יום ד' 10.1.18 בשעה 20:30
3. סטאבט מאטר יום ה' 8.2.18 בשעה 20:30
4. ברהמס ודבוז'אק מוצ"ש 17.3.18 בשעה 20:30
5. סימפוניה יום ה' 26.4.18 בשעה 20:30
6. אריה יום ה' 31.5.18 בשעה 20:30