The Israel Camerata Jerusalem

You are here

הקאמרטה הישראלית

מאת: 
אירנה
On the House website
19/9/2016

"התזמורת ניגנה כחטיבה אחת. היא לא צעקה, ועם זה הדהדו צליליה בין כותלי האולם ונגעו בשומעים והביאם לידי התרגשות."